Piața Centrală Câmpina

Anunțuri

 ANUNȚ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE depunere ofertă pentru: „ Echipament de climatizare – Chiller, cu montaj inclus și demontare chiller vechi din Corp C2 al S.P.A.E.P.C.A. Câmpina”

 1. 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, având sediul în Mun. Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, județ Prahova, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, în calitate de autoritate contractantă intenționează, în temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, să realizeze achiziția directă a unui echipament de climatizare – Chiller, cu montaj inclus și demontare chiller vechi, precum și operațiuni accesorii asociate în vederea achiziției, instalării și punerii în funcțiune, urmând a se încheia un contract de achiziție publică în acest sens.
 2. Obiectivul general este: Achiziția unui echipament de climatizare – Chiller, cu montaj inclus și demontare chiller vechi din Corp C2 al S.P.A.E.P.C.A. Câmpina, conform cerințelor din caietul de sarcini
 3. Sursa de finanţare: Venituri proprii și subvenții
 4. 4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
 5. 5. Tip contract: Furnizare
 6. Cod CPV: 42512300-1 Unități de climatizare (Rev.2)
 7. 7. Valoarea estimată totală: 84.600,00 lei, exclusiv TVA
 8. 8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

9.Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:

 • Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită de depunere a ofertelor;
 • Informaţii generale.

          Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

 1. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
 2. Modul de prezentare a propunerii financiare:

          Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
 2. Termen de livrare și montaj: 15 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție, după atribuirea achiziției.

Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.

Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 17.08.2022, ora 15°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.

Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic SEAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513 sau pe email piataagro@piatacampina.ro. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Director,                                                       Contabil Șef,

 Nistor Marian Tudor                                   Vlad Angela 

 

Nume și prenume

Funcția

Semnătura

Data

Întocmit

Honciu Gabriela

Consilier Achiziții Publice

 

10.08.2022

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE AUGUST 2022

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

– Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:

 1. Un spațiu comercial (F2) în suprafață de 38 mp;

        DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare conform HGR nr. 348/2004;

    Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 89 din 30.06.2021. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Garanția de participare este în valoare de 5.700,00 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.

Dotarea spațiului comercial cade în sarcina câștigătorului licitației. Orice investiții, recompartimentări, îmbunătățiri, transformări sau instalații, realizate de către utilizatori, rămân bunuri câștigate imobilului la momentul predării – primirii, constituind bunuri de preluare, fără ca prin acestea să le poată opune drept compensație pentru stricăciunile făcute sau pentru alte sume datorate SPAEPCA (daune, c/val chirii, etc.).

 1. CORP C1 TARABE:

– Închirierea a 2 (două) amplasamente pentru comercializare legume -zarzavat;

– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (9A/10A);

– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (17A/18A);

Se licitează numai spațiul destinat comerțului.

Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 89 din 30.06.2021.  Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Garanția de participare este în valoare de 792,00 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.

PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.

Licitația va avea loc în data de 11.08.2022, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii, nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 09.08.2022, ora 12:00 tot la sediul instituției.

Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.

Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

 

DIRECTOR ,

Nistor Marian Tudor

ANUNT LICITATIE CORP C1 BOXA F5 SI TARABE FEBRUARIE 2022

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

– Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:

 1. Un spațiu comercial (F5) în suprafață de 14 mp;

        DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare pe bază de licență de producție/ certificat de producător conform HGR nr. 348/2004;

    Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 89 din 30.06.2021. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Garanția de participare este în valoare de 2 100 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.

Amenajarea spațiului comercial cade în sarcina câștigătorului licitației, orice investiții, recompartimentări, îmbunătățiri, transformări sau instalații, realizate de către utilizatori, rămân bunuri câștigate imobilului la momentul predării – primirii, constituind bunuri de preluare, fără ca prin acestea să le poată opune drept compensație pentru stricăciunile făcute sau pentru alte sume datorate SPAEPCA (daune, c/val chirii, etc.).

 1. CORP C1 TARABE:

 – Închirierea a 2 (două) amplasamente pentru comercializare legume -zarzavat;

– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (9A/10A);

– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (17A/18A);

Se licitează numai spațiul destinat comerțului.

Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 89 din 30.06.2021.  Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Garanția de participare este în valoare de 792 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.

PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.

Licitația va avea loc în data de 24.02.2022, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii, nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 22.02.2022, ora 12:00 tot la sediul instituției.

Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.

Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

 

DIRECTOR ,

Nistor Marian Tudor

Anunţ organizare concurs pentru ocuparea postului de Îngrijitor

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CÂMPINA ANUNTĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SĂU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST CONTRACTUAL  TEMPORAR VACANT:

ÎNGRIJITOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioadă determinată – până la 31.05.2022; post destinat pentru femei)

Condiţii necesare:
–    Minim 8 clase;
–    Clinic sănătos şi rezistenţă în condiţii de stres;
–    Nu se solicită vechime în muncă;
–    Programul concursului: 28.07.2021, ora 10,00 / proba practică
28.07.2021, ora 12,00 / interviu

Acte necesare pentru înscriere:
–     Cerere pentru înscriere la concurs – se completează în ziua depunerii dosarului;
–     Actul de identitate – copie şi original;
–     Act de absolvire studii (minim 8 clase) – copie şi original;
–     Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medical de familie al candidatului, sau de către unităţile sanitare abilitate;
–     Cazier judiciar;
–     Copie de pe cartea de muncă sau adevarinţă tip, care să ateste vechimea în muncă;
–     Dosar cu şină.
Dosarele se depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, până în data de 20.07.2021
Persoană de contact: Filip Ecaterina / tel.: 0344-108513

Anunţ organizare concurs pentru ocuparea postului de Îngrijitor

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CÂMPINA ANUNTĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SĂU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST CONTRACTUAL  TEMPORAR VACANT:

ÎNGRIJITOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioadă determinată – până la 31.05.2022; post destinat pentru femei)
Condiţii necesare:
–    Minim studii generale;
–    Clinic sănătos şi rezistenţă în condiţii de stres;
–    Programul concursului: 07.07.2021, ora 10,00 / proba practică
07.07.2021, ora 12,00 / interviu
Dosarele se depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, până în data de 30.06.2021
Persoană de contact: Filip Ecaterina / tel.: 0344-108513

07.08.2020 – Anunț – Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru: Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează: amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (17A/18A);
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 14 din 31.01.2019.  Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Garanția de participare este în valoare de 792 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi și multiplu de 10%.
Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 02.09.2020, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 31.08.2020, ora 12:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
Nistor Marian Tudor

-Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:
-Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:

CORP C1 TARABE:
– Închirierea a 2 (două) amplasamente pentru comercializare legume -zarzavat;
– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (9A/10A);
– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (17A/18A);
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.

Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 14 din 31.01.2019.  Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Garanția de participare este în valoare de 792 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.
Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 26.03.2021, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 23.03.2021, ora 12:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
Nistor Marian Tudor

15.06.2020 – Anunț – Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:

– Un spațiu comercial (F1) în suprafață de 14 mp;
DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare, produse alimentare, articole nealimentare de cerere curentă precum și alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 14 din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Garanția de participare este în valoare de 2 100 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi și multiplu de 10%.
Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 08.07.2020, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 06.07.2020, ora 12:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR,
Tudor Alexandra Elena

20.03.2020 – Măsuri dispuse la nivelul Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare

1.Măsuri dispuse la nivelul Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare

 1. Apel către Asociaţiile de proprietari din municipiul Câmpina

În contextul măsurilor de prevenire a infecțiilor cu noul coronavirus, în scopul asigurării protecției beneficiarilor și a securității și sănătății lucrătorilor din cadrul instituțiilor, în data de 18 martie 2020 la Primăria municipiului Câmpina a avut loc o nouă şedinţă operativă, de această data împreună cu conducerea Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare.

 1. Întrucât activitatea Pieţei Centrale este asimilată activităţii de supermarket, unitate de alimentaţie publică, ce nu intră sub incidenţa Ordinului Militar nr.1/ 17.03.2020, pentru asigurarea desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea normelor de igienă şi disciplină sanitară, au fost luate următoarele măsuri:

– Accesul/ ieşirea în/ din Piaţa Centrală se vor face doar prin 2 locuri, prin intrarea/ieşirea principală ( dinspre Parcarea Centrală) şi una dintre uşile de pe partea estică, aflate în strada I.L.Caragiale;

– Pentru evitarea aglomerării, în momentul în care în Piaţa Centrală vor fi mai mult de 50 de persoane, accesul în incintă se va face în grupuri de câte 3 persoane.

Sarcina trierii, va reveni administraţiei Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare;

– Atât agenţii economici din piaţă, cât şi PFA-urile şi producătorii, au obligaţia să poarte mănuşi şi măşti de protecţie, dar totodată, să folosească produse biocide

pentru dezinfectarea frecventă a spaţiului în care îşi desfăşoară activităţile (tarabe, tejghele, cântare etc.);

– Administraţia Pieţei Centrale are obligaţia să dezinfecteze întreaga incintă o data la 14 zile, cu substanţe biocide şi zilnic să spele cu o anumită frecvenţă pardoselile, cu substanţe pe bază de clor şi totodată, să şteargă frecvent mânere, clanţe, balustrade, întrerupătoare, butoane automate de cafea şi lapte etc.

 1. Primaria Municipiului Campina face apel către conducerea asociaţiilor de proprietari precum şi către locatarii ce locuiesc în condominii să ia măsurile necesare pentru prevenirea apariţiei şi extinderii unor situaţii medicale generate de epidemia de Coronavirus 19, conform normelor legale.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia să întreţină spaţiile comune igienizate în mod corespunzator (spalarea de două ori pe săptămână cu apă şi clor activ a pardoselilor; igienizarea frecventă cu biocide a balustradelor, uşilor, clanţeor, butoanelor de lift, interfoanelor) şi totodată, au obligaţia să informeze locatarii cu privire la măsurile de siguranţă pentru situaţii de urgenţă.

Recomandăm locatarilor ca, în măsura în care este posibil, să efectueze plăţile cheltuielilor comune prin contul bancar al asociaţiei sau prin internet banking.

Primarul municipiului Câmpina,

Ing. Tiseanu Horia Laurenţiu

06.03.2020 – Anunt – Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:
– Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:
–  Un spațiu comercial (F1) în suprafață de 14 mp;
DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare, produse alimentare, articole nealimentare de cerere curentă precum și alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 14 din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Garanția de participare este în valoare de 2 100 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.
Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 31.03.2020, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 30.03.2020, ora 12:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
Tudor Alexandra Elena

04.10.2019 – Anunț – Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru: Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:

1. Un spațiu comercial (2D) în suprafață de 9 mp;
DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare conform HGR nr. 348/2004 ;
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 4,45 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.
Garanția de participare este în valoare de 2 403 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
Vizitarea spațiului scos la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 30.10.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 28.10.2019, ora 12:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.

Informații suplimentare la telefon: 0344/108 513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
Tudor Alexandra Elena

07.02.2020 – Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:
-Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:
1. Un spațiu comercial (F1) în suprafață de 14 mp;
DESTINAȚIE: comercializare carne, produse din carne și alte produse agroalimentare conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 14 din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Garanția de participare este în valoare de 2 100 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
2.  CORP C1 TARABE:
– Închirierea a 3 (trei) amplasamente pentru comercializare legume -zarzavat și legume – fructe;
– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (11A/12A);
– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (17A/18A);
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 14 din 31.01.2019.  Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Garanția de participare este în valoare de 792 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
– amplasament sector legume – fructe în suprafață de 3 mp (9B/10B/11B);
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
Garanția de participare este în valoare de 1 188 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.
Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 03.03.2020, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 02.03.2020, ora 12:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
Tudor Alexandra Elena

10.09.2019 – Depunere ofertă pentru Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016 (toate etapele) pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parcare str. I.L. Caragiale”

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUN. CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro , vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016 (toate etapele) pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parcare str. I.L. Caragiale ”.

 1. Obiectivul general este: Întocmirea documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare parcare str. I.L.Caragiale”. Documentațiile se elaborează pe etape și cu respectarea conținutului-cadru, astfel:
  a)    Etapa I: – Tema de proiectare.
  b)    Etapa a II-a: -Expertiza tehnică; – Studiu geotehnic; – SF/DALI (trebuie să respecte conținutul cadru în conformitate cu prevederile legale); – Studiu topografic vizat OCPI; – Întocmire documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism și avizelor solicitate de la autoritățile desemnate.
  c)    Etapa a III-a: – Proiect pentru avizarea executării lucrării; – Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire; -Detalii de execuție.
  d)    Etapa a IV-a: – Proiectul tehnic de execuție; – Deviz general estimativ; – Caiet de sarcini; -Verificare proiect; – Asistență tehnică.
  Obiectivul de investiții are în vedere amenajarea unei parcări pe terenul situat în intravilanul Municipiului Campina, pe str. I.L. Caragiale – Bazar, în suprafață de 1464 mp, acesta fiind încadrat în categoria curți construcții.
  După fiecare etapă elaborată, prestatorul va prezenta documentele întocmite în vederea aprobării acestora, conform H.G. nr. 907/29.11.2016. De asemenea, prestatorul, pe parcursul întocmirii documentației tehnico-economice, își asumă obligația preluării de propuneri și recomandări venite din partea autorității contractante.
  2. Sursa de finanţare: Subvenție din Bugetul Local
  3. Procedura de atribuire: Achiziţie directă
  4. Tip contract: Servicii.
  5. Cod CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
  6. Valoarea estimată totală: 16.500,00 lei, exclusiv TVA
  7. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
  8. Condiții contract:
  •    Se solicită cedarea dreptului de proprietate intelectuală și drepturi de autor asupra documentației beneficiarului.
  •    Se vor respecta etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016, astfel: elaborarea SF/DALI este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare; elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al Mun. Câmpina și apoi emiterea autorizației de construire a lucrării.
  •    Durata contractului: maxim 6 luni de la primirea ordinului de începere. Plata privind prestarea serviciilor se va efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate și recepționate.
  9. Condiţii de participare: Ofertanții vor prezenta oferta tehnică în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Documentațiile tehnico-economice se elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. Ofertanții vor depune:
  •    Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
  •    Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
  •    Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
  •    Informaţii generale.
  Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
  10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Ofertantul va prezenta descrierea serviciilor care urmează a fi prestate.
  11. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și se va completa în formularul de ofertă.
  În cazul în care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare, oferta va fi considerată inacceptabilă.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la    termenul limită de depunere a ofertelor.
  13. Termen de prestare: maxim 6 luni de la data semnării contractului.
  14. Garanție de bună execuție: 5% din prețul contractului, fără TVA.
  Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție de către ambele părți.

Înainte de elaborarea ofertei, este obligatorie vizita la obiectiv.
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este: 24 Septembrie 2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Documentația de atribuire (nota conceptuală, formulare, propunere de contract, schițe, planuri, etc.), se va putea obține în urma unei solicitări scrise: pe email piataagro@piatacampina.ro , fax 0344108513 sau la sediul autorității contractante.

Director,
Tudor Alexandra Elena

Contabil Șef,
Vlad Angela

26.08.2019 – Anunț închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru: Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:

1. Un spațiu comercial (2D) în suprafață de 9 mp; DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare: legume – fructe și produse finite care provin din agricultură ecologică conform HGR nr. 348/2004 ;
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 4,45 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.
Garanția de participare este în valoare de 2 403 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.
Vizitarea spațiului scos la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 18.09.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 16.09.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108 513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
Tudor Alexandra Elena

21.08.2019 – Anunț – Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016 (toate etapele) pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parcare str. I.L. Caragiale”

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUN. CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro , vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016 (nota conceptuală, tema de proiectare, SF/DALI, documentația pentru obținere avize, proiect pentru autorizarea lucrărilor și proiectul tehnic de execuție) pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parcare str. I.L. Caragiale ”.

 1. Obiectivul general este: Întocmirea documentațiilor tehnico-economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare parcare str. I.L.Caragiale”. Documentațiile se elaborează pe etape și cu respectarea conținutului-cadru, astfel:
  a)    Etapa I: – Nota conceptuală; – Tema de proiectare.
  b)    Etapa a II-a: -SF/DALI trebuie să respecte conținutul cadru în conformitate cu prevederile legale (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice); – Expertiza tehnică; – Studiu geotehnic; – Studiu topografic vizat OCPI; – Întocmire documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism și avizelor solicitate de la autoritățile desemnate; – Analiza cost- eficacitate.
  c)    Etapa a III-a: – Proiect pentru avizarea executării lucrării; – Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire; -Detalii de execuție; – Caiet de sarcini.
  d)    Etapa a IV-a: – Proiectul tehnic de execuție; – Deviz general estimativ; -Verificare proiect; – Asistență tehnică.
  Obiectivul de investiții are în vedere amenajarea unei parcări pe terenul situat în intravilanul Municipiului Campina, pe str. I.L. Caragiale – Bazar, în suprafață de 1464 mp, acesta fiind încadrat în categoria curți construcții.
  După fiecare etapă elaborată, prestatorul va prezenta documentele întocmite în vederea aprobării acestora, conform H.G. nr. 907/29.11.2016. De asemenea, prestatorul, pe parcursul întocmirii documentației tehnico-economice, își asumă obligația preluării de propuneri și recomandări venite din partea autorității contractante.
 2. Sursa de finanţare: Subvenție din Bugetul Local
  3. Procedura de atribuire: Achiziţie directă
  4. Tip contract: Servicii.
  5. Cod CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
  6. Valoarea estimată totală: 16.500,00 lei, exclusiv TVA
  7. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
  8. Condiții contract:
  •    Se solicită cedarea dreptului de proprietate intelectuală și drepturi de autor asupra documentației beneficiarului.
  •    Se vor respecta etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice conform H.G. nr. 907/29.11.2016, astfel: elaborarea SF/DALI este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare; elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al Mun. Câmpina și apoi emiterea autorizației de construire a lucrării.
  •    Durata contractului: 60 de zile de la primirea ordinului de începere. Plata privind prestarea serviciilor se va efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate și recepționate.
 3. Condiţii de participare: Ofertanții vor prezenta oferta tehnică în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Documentațiile tehnico-economice se elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. Ofertanții vor depune:
  •    Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
  •    Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
  •    Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
  •    Informaţii generale.
  Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
 4. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Ofertantul va prezenta descrierea serviciilor care urmează a fi prestate.
  11. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și se va completa în formularul de ofertă.
  În cazul în care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare, oferta va fi considerată inacceptabilă.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la    termenul limită de depunere a ofertelor.
  13. Termen de prestare: 60 de zile de la data semnării contractului.
  14. Garanție de bună execuție: 5% din prețul contractului, fără TVA.
  Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție de către ambele părți.

Înainte de elaborarea ofertei, este obligatorie vizita la obiectiv.
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este: 04 Septembrie 2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Documentația de atribuire (formulare, propunere de contract, schițe, planuri, etc.), se va putea obține în urma unei solicitări scrise: pe email piataagro@piatacampina.ro , fax 0344108513 sau la sediul autorității contractante.

Director,
Tudor Alexandra Elena

Contabil Șef,
Vlad Angela

21.03.2019 – Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru Închiriere  spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:

 1. Două (2) spații comerciale în suprafață de 38 mp;
  DESTINAȚIE: comercializare carne, produse din carne și alte produse agroalimentare conform HGR nr. 348/2004 ;
  Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
  Prioritate pentru închirierea spațiilor în suprafață de 38 mp o au dosarele cu LICENȚE DE FABRICAȚIE ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE PRODUSE ALIMENTARE.
 2. Două (2) spații comerciale în suprafață de 14 mp;
  DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare, articole nealimentare de cerere curentă precum și alte produse meșteșugărești conform HGR nr. 348/2004 ;
  Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

PASUL DE LICITAȚIE: Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 10.04.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 08.04.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.

Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108 513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

12.04 .2019 – Anunț închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

– Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:
1. Un spațiu comercial (F1) în suprafață de 14 mp;
DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare, articole nealimentare de cerere curentă precum și alte produse meșteșugărești conform HGR                       nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
2. CORP C1 TARABE:
– Închirierea a 3 (trei) amplasamente pentru comercializare legume -zarzavat și flori;
– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (11A/12A);
– amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (15A/16A);
– amplasament sector flori în suprafață de 2 mp (7C).
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 08.05.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 06.05.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

22.02.2019 – Anunț – Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

Închiriere  spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează:
PARTER CORP C2: în suprafață de 137,79 mp.

DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
ETAJ CORP C2: în suprafață de 304,62 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 304,62 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 1,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Prioritate pentru închirierea spațiilor din Corp C2 o au dosarele cu solicitarea pentru întreaga suprafață .

PASUL DE LICITAȚIE: Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi și multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 06.03.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 04.03.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

20.02.2018 – Invitație de participare depunere ofertă pentru: „ Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimen

 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de prestări servicii, având ca obiect: „Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimentare Centrale Câmpina cu panouri nestructurale din materiale demontabile”
  2. Obiectivul general este:Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: „Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimentare Centrale Câmpina cu panouri nestructurale din materiale demontabile”, conform cerințelor din caietul de sarcini
  3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
  4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
  5. Tip contract: Servicii.
  6. Cod CPV: 45421100-5 Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe (Rev.2)
  7. Valoarea estimată totală: 36.500,00 lei, exclusiv TVA
  8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
  9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
  • Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
  • Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
  • Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
  • Informaţii generale.
  Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
  10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
  11. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
  13. Termen de prestare: 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție, după atribuirea achiziției.
  Înainte de elaborarea ofertei, este obligatorie vizita ofertantului la amplasamentul situat în Mun. Câmpina, str. Republicii, nr. 16 A, pentru efectuarea măsurătorilor exacte la fața locului, fiind direct răspunzător pentru acestea.
  Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
  Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 04.03.2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
  Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
  Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice. Notă: Caietul de sarcini este atașat anunțului publicitar din SICAP, dar poate fi obținut odată cu formularele (documentele de calificare și planșele de arhitectură A06, A07, A09, A10 și A11), de la SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.

Mai mult…

14.02.2018 – INVITAŢIE DE PARTICIPARE depunere ofertă pentru: „Servicii de revizie și mentenanță pentru Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video aferente imobilelor: Corp C1 și Corp C2 ale S.P.A

 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: „Servicii de revizie și mentenanță pentru Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video aferente imobilelor: Corp C1 și Corp C2 ale S.P.A.E.P.C.A. Câmpina
  2. Obiectivul general este:Servicii pentru asigurarea reviziei și mentenanței la Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video, locațiile fiind cele indicate în Caietul de Sarcini la punctul 4
  3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
  4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
  5. Tip contract: Servicii.
  6. Cod CPV: 50610000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2)
  7. Valoarea estimată totală: 6.000,00 lei, exclusiv TVA
  8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
  9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
  •    Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
  •    Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
  •    Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
  •    Licența de funcționare în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor – REPUBLICATĂ, în copie “conform cu originalul” și valabilă la depunerea ofertelor;
  •    Autorizație IGSU pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu – în termen de valabilitate și eliberate conform reglementărilor legale aplicabile, pentru executarea serviciilor, în copie “conform cu originalul”;
  •    Certificate de competență profesională pentru personalul desemnat, aflate în termen de valabilitate, în copie “conform cu originalul”;
  •    Experiența similară: Ofertantul îndeplinește cerința de experiență similară dacă face dovada că a prestat și dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani (calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri. Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului.
  •    Informaţii generale.
  Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
  10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
  11. Modul de prezentare a propunerii financiare:
  – Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA/lună și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.
  – Valoarea totală a contractului va rezulta prin înmulțirea tarifului lunar pentru toate sistemele, cu 10 luni. Se va complete valoarea în Formularul de ofertă.
  Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată perioada de derulare.
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
  13. Termen de prestare: 10 luni de la data semnării contractului.
  Înainte de elaborarea ofertei este obligatorie vizita ofertantului la locațiile S.P.A.E.P.C.A. Câmpina unde sunt instalate echipamentele. Atunci se va putea obține documentația de atribuire (caiet de sarcini, formulare, model de contract) de la sediul autorității contractante, în urma unei solicitări scrise.
  Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
  Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 25.02.2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
  Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
  Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

16.07.2018 – Anunț închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru: Închiriere  spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1  ale Pieței Centrale, după cum urmează:

 1. ETAJ CORP C2: în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space).
  Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.
  DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
  Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 201/19.12.2017. Tariful de închiriere include toate utilitățile.
  PARTER CORP C2: în suprafață de 111,08 mp.
  DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
  Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.
 2.  CORP C1 după cum urmează:
  – Închirierea a 1 (un) amplasament pentru comercializare legume-zarzavat;
  Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
  Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi (fără TVA);
  Licitația va avea loc în data de 10.08.2018, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A.
  Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.

Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
Marian Tudor Nistor

01.02.2019 – Anunț închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1  ale Pieței Centrale, după cum urmează:

 1. PARTER CORP C2: în suprafață de 137,79 mp.
  DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
  Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
  ETAJ CORP C2: în suprafață de 304,62 mp, spațiu necompartimentat (open space).
  Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 304,62 mp.
  DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
  Prețul de pornire al licitației este de 1,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Prioritate pentru închirierea spațiilor din Corp C2 o au dosarele cu solicitarea pentru întreaga suprafață.

 1. CORP C1 după cum urmează:
  – Închirierea a 2 (două) amplasamente pentru comercializare legume -zarzavat și legume –  fructe;
  – amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (7A/8A);
  – amplasament sector legume – fructe în suprafață de 3 mp (15B/16B/17B).
  Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
  Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

PASUL DE LICITAȚIE: Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 21.02.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 18.02.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
Marian Tudor Nistor

10.07.2018 – Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de INGRIJITOR in cadrul Compartimentului Administrativ

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIETEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CAMPINA ANUNTA ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SAU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA URMATORULUI POST CONTRACTUAL  VACANT:

INGRIJITOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioada nedeterminata; post destinat pentru barbati)

Conditii necesare:
– Minim studii generale;
– Clinic sanatos si rezistenta in conditii de stres;
– Programul concursului: 07.08.2017, ora 10,00 / proba practica
07.08.2017, ora 12,00 / interviu
Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 30.07.2018
Persoana de contact: Filip Ecaterina / tel.: 0344-108513

29.05.2018 – Anunț – Închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru: Închiriere  spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1  ale Pieței Centrale, după cum urmează:

A. ETAJ CORP C2:  în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 201/19.12.2017. Tariful de închiriere include toate utilitățile.

PARTER CORP C2:  în suprafață de 13,08 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.

 1. CORP C1 după cum urmează:
  – Închirierea a 1 (un) amplasament pentru comercializare legume-zarzavat;
  Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
  Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi (fără TVA);

Licitația va avea loc în data de 18.06.2018, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A.
Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

Mai mult…

29.03.2018 – Anunț – Invitație de participare depunere ofertă pentru: “Servicii asigurare a bunurilor”

 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro,vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: “Servicii asigurare a bunurilor
  2. Obiectivul general este:Servicii de asigurare a bunurilor
  3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
  4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
  5. Tip contract: Servicii.
  6. Cod CPV: 66510000-8 – Servicii de asigurare (Rev.2)
  7. Valoarea estimată totală: între 5.000,00 lei și 7.000,00 lei exclusiv TVA
  8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
  9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
  – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat*;
  – Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat*;
  – Certificat constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
  – Informaţii generale – formular ataşat*.
  Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
  10. Modul de prezentare a propunerii financiare:
  Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.
  Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată perioada de derulare.
  11. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 10 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
  Oferta va fi transmisă în plic închis şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A.
  Data limită de primire a ofertei este 04.04.2018 ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta.
  Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
  Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic – SEAP – în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

*Caietul de sarcini şi formularele pot fi obţinute de la SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.

              Director,
Nistor Marian Tudor

Contabil Șef,
Vlad Angela

19.01.2018 – Închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere  spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1  ale Pieței Centrale, după cum urmează:

A. ETAJ CORP C2:  în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.

PARTER CORP C2:  în suprafață de 13,08 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.

B. CORP C1 după cum urmează:
-Închirierea a 2 (două) amplasamente pentru comercializare legume-zarzavat;
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi (fără TVA);

Licitația va avea loc în data de 12.02.2018, ora 10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A.

Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro .

DIRECTOR ,
Marian Tudor Nistor

21.03.2018 – Licitație publică deschise cu strigare pentru închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale

Închiriere  spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează:

A. ETAJ CORP C2:  în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 201/19.12.2017. Tariful de închiriere include toate utilitățile.

PARTER CORP C2:
  în suprafață de 13,08 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.
Licitația va avea loc în data de 17.04.2018, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A.
Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro .

 

DIRECTOR,
Marian Tudor Nistor

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului de Casier pentru Compartimentul Metrologie

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CÂMPINA ANUNŢĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SĂU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE:

CASIER  (perioada nedeterminata)

Condiţii necesare:
– Studii medii absolvite cu diplomă de   bacalaureat;
– Capacitate de lucru deplină, dovedită prin aviz psihologic;
– Vechime in munca – minim 1 an;
– Apt din punct de vedere medical, dovedit prin adeverinţă de la    medicul   de familie;
– Sa nu aibă antecedente penale (cazier);
– Minime cunoştinţe operarare PC .
– Programul concursului: 11.12.2017, ora 10,00 / proba scrisă
13.12.2017, ora 10,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pană în data de 24.11.2017 (inclusiv).

Persoana de contact: Filip Ecaterina
Telefon: 0344-108513

02.11.2017 – Anunț închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

– Închiriere  spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1  ale Pieței Centrale, după cum urmează:

A. ETAJ CORP C2:  în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.

B.CORP C1 după cum urmează:
-Închirierea a 1 (un) amplasament pentru comercializare legume-zarzavat;
-Închirierea a 2 (două) amplasamente en-gros pentru comercializare legume-fructe / legume- zarzavat;
Se licitează numai spațiul destinat comerțului. Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi (fără TVA);

Licitația va avea loc în data de 27.11.2017, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A.
Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro .

Mai mult…

10.10.2017 – Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat in cadrul compartimentului administrativ

Muncitor calificat in cadrul compartimentului administrativ (perioada nedeterminata)

Conditii necesare:
– Studii medii, cu diploma de bacalaureat, in unul din domeniile: instalatii/ mecanic/ electric;
– Vechime in specialitatea studiilor: minim 3 ani.
– Programul concursului:  06.11.2017, ora 10,00 / proba scrisa
09.11.2017, ora 10,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 27.10.2017, orele 15:30.
Persoana de contact: Filip Ecaterina – tel.: 0344-108513.

25.07.2017 – Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Achizitii Publice

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIETEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CAMPINA ANUNTA ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SAU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL VACANT:

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE (perioada nedeterminata)

Conditii necesare:
• are cetăţenia română şi domiciliul in România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate de lucru deplină dovedita prin aviz psihologic;
• apt din punct de vedere medical, dovedit pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
• nu are antecedente penale (cazier);
• are studii superioare de lungă durată economice, juridice, sau in domeniul stiintelor ingineresti, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
• vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an;
• cunoștințe de operare PC;
• constituie avantaj cunoștințe operare SEAP;

– Programul concursului:  19.09.2017, ora 10,00 / proba scrisa
22.09.2017, ora 10,00/ interviu

Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 10.08.2017.
Persoana de contact: Filip Ecaterina – tel. 0344-108513.

26.09.2017 – Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Achizitii Publice

Conditii necesare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul in România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate de lucru deplină dovedita prin aviz psihologic;
  • apt din punct de vedere medical, dovedit pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
  • nu are antecedente penale (cazier);
  • are studii superioare de lungă durată economice, juridice, sau in domeniul stiintelor ingineresti, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
  • vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an;
  • cunoștințe de operare PC;
  • constituie avantaj cunoștințe operare SEAP;

– Programul concursului:  19.10.2017, ora 12:00 / proba scrisa
25.10.2017, ora 10:00 / interviu

Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 12.10.2017.
Persoana de contact: Filip Ecaterina – tel. 0344-108513.

3.07.2017 – Serviciul public de administrare şi exploatare a pieţei centrale agroalimentare a municipilui Câmpina anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual vacant:

MUNCITOR CALIFICAT  IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioada nedeterminata)

Conditii necesare:
– Studii medii, cu diploma de bacalaureat, in unul din domeniile: instalatii/ mecanic/ electric;
– Vechime in specialitatea studiilor: minim 3 ani.
– Programul concursului: 26.07.2017, ora 10,00 / proba scrisa
28.07.2017, ora 10,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 18.07.2017 , orele 15:30.
Persoana de contact: Filip Ecaterina – Tel.: 0344-108513

 

Director,
NISTOR Marian – Tudor

13.06.2017 – Invitatie de participare depunere ofertă pentru lucrări: “Extindere sediu administrativ”

 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de lucrări: „EXTINDERE SEDIU ADMINISTRATIV”.
  2. Obiectivul general este:extindere sediu administrativ SPAEPCA Câmpina – strada Republicii f.n.
  3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
  4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
  5. Tip contract: Lucrări.
  6. Cod CPV: 45210000-2 – Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2).
  7. Valoarea estimată totală: 59.440,00 lei exclusiv TVA
  8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
  9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
  – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;
  – Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;
  – Certificat constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
  – Informaţii generale – formular ataşat;
  – Contract de lucrări – formular atașat;
  – Experiență similară: Ofertantul îndeplinește cerința de experiență similară dacă face dovada că a executat și dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani (calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, în sumă de 50.000,00 lei exclusiv TVA. Se vor prezenta: copia contractului similar, proces verbal de recepție și recomandare din partea beneficiarului / document constatator.
  – Garanție de participare: Cuantumul garanției de participare: 1.188,80 lei. Perioada de valabilitate a garanției: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.
  Forma de constituire a garanției de participare:
  1. Instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
  sau
  2. Ordin de plata (virament bancar) in contul Autorității Contractante RO31TREZ5225006XXX002347, deschis la Trezoreria Câmpina, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

 1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:Propunerea tehnică va respecta cerinţele caietului de sarcini.
  11. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractanta, îl reprezintă formularul de oferta – anexat, completându-se : Lista detaliată privind cantitătile de lucrări-Formular F3; Lista consumurilor de resurse de material (cu indicarea obligatorie a furnizorilor principalelor materiale de constructii si instalatii)- Formular C6; Lista consumurilor cu mana de lucru-Formular C7; Lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii – formular C8; Lista consumurilor privind transporturile – formular C9 .
Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată perioada de derulare.

 1. Perioada de valabilitate a ofertei:Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
  13. Termen de execuție: 120 de zile, de la data semnării contractului.
  14. Perioada de garanție acordată lucrărilor: 24 de luni.

Ofertantul va prezenta oferta în limba română, care va cuprinde obligatoriu: documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparţine în exclusivitate ofertantului. Oferta incompletă va fi respinsă.
Oferta va fi transmisă în plic închis şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr.16A.
Data limită de primire a ofertei este 21.06.2017 ora 12°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta.
Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic – SEAP – în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Crîjanovschi Georgeta – consilier economic.

Documentația de atribuire (caietul de sarcini, documentația tehnică,  formulare, propunere contract) se va putea obține de la sediul SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.

Mai mult…

26.05.2017 – Invitație de participare depunere ofertă pentru lucrări: „Extindere sediu administrativ”

 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de lucrări: „EXTINDERE SEDIU ADMINISTRATIV”.
  2. Obiectivul general este:extindere sediu administrativ SPAEPCA Câmpina – strada Republicii f.n.
  3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
  4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
  5. Tip contract: Lucrări.
  6. Cod CPV: 45210000-2 – Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2).
  7. Valoarea estimată totală: 59.440,00 lei exclusiv TVA
  8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
  9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
  – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;
  – Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;
  – Certificat constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
  – Informaţii generale – formular ataşat.
  – Experiență similară: Ofertantul îndeplinește cerința de experiență similară dacă face dovada că a executat și dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani (calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, în sumă de 50.000,00 lei exclusiv TVA. Se vor prezenta: copia contractului similar, proces verbal de recepție și recomandare din partea beneficiarului / document constatator.
  – Garanție de participare: Cuantumul garanției de participare: 1.188,80 lei. Perioada de valabilitate a garanției: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.
  Forma de constituire a garanției de participare:
  1. Instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
  sau
  2. Ordin de plata (virament bancar) in contul Autorității Contractante RO31TREZ5225006XXX002347, deschis la Trezoreria Câmpina, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

 1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:Propunerea tehnică va respecta cerinţele caietului de sarcini.
  11. Modul de prezentare a propunerii financiare:
  Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractanta, îl reprezintă formularul de oferta – anexat, completându-se : Lista detaliată privind cantitătile de lucrări-Formular F3; Lista consumurilor de resurse de material (cu indicarea obligatorie a furnizorilor principalelor materiale de constructii si instalatii)- Formular C6; Lista consumurilor cu mana de lucru-Formular C7; Lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii – formular C8; Lista consumurilor privind transporturile – formular C9 .
  Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată perioada de derulare.
 2. Perioada de valabilitate a ofertei:Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
  13. Termen de execuție: 120 de zile, de la data semnării contractului.
  14. Perioada de garanție acordată lucrărilor: 24 de luni.

Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică şi financiară.
Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparţine în exclusivitate ofertantului.

Oferta va fi transmisă în plic închis şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr.16A.
Data limită de primire a ofertei este 09.06.2017 ora 12°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta.
Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic – SEAP – în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Crîjanovschi Georgeta – consilier economic.

Documentația de atribuire (caietul de sarcini, documentația tehnică,  formulare, propunere contract) se va putea obține de la sediul SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.

Mai mult…

11.05.2017 – Invitație de participare depunere ofertă pentru servicii: „ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE – Amenajare ansamblu comercial și parcări adiacente strada I.L. Caragiale și strada 1 Mai – „ Regenerare Piața Câmpina””

 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de servicii: „ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE– Amenajare ansamblu comercial și parcări adiacente strada I.L. Caragiale și strada 1 Mai – „Regenerare Piața Câmpina
  2. Obiectivul general este: întocmirea Studiului de fezabilitate având în vedere obiectivul de investiții „Amenajare ansamblu comercial și parcări adiacente strada I.L. Caragiale și strada 1 Mai – „ Regenerare Piața Câmpina”, conform HGR 907 / 2016. Documentația va cuprinde: Piese scrise (date generale, informații generale privind proiectul, costurile estimative ale investiției, analiza cost–beneficiu, sursele de finanțare ale investiției, estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției, principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, avize și acorduri de principiu), Piese desenate.
  3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
  4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
  5. Tip contract: Servicii.
  6. Cod CPV: 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2).
  7. Valoarea estimată totală: 42.016,81 lei exclusiv TVA
  8. Criteriul de atribuire: Pondere preț / propunere tehnică.
  9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
  – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;
  – Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;
  – Certificat constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
  – Informaţii generale – formular ataşat.
  – Experiență similară: Ofertantul îndeplinește cerința de experiență similară dacă face dovada că a prestat și dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani (calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, în sumă de 40.000,00 lei exclusiv TVA. Se vor prezenta: copia contractului similar, proces verbal de recepție și recomandare din partea beneficiarului / document constatator.
  Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

Mai mult…

S.P.A.E.P.C.A. a municipiului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru: Închiriere spații comerciale din complexul corp C2 al pieței centrale, după cum urmează:

ETAJ:  în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.

DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004;
Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.
Licitația va avea loc în data de 09.06.2017, ora 10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A.
Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

 

Director,
Marian Tudor Nistor

25.04.2017 – Serviciul public de administrare si exploatare a pietei centrale agroalimentare a municipilui campina anunta organizarea unui concurs la sediul sau din strada republicii, nr. 16a, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant

INGRIJITOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioada nedeterminata; post destinat pentru barbati)

Conditii necesare:
– Minim studii generale;
– Clinic sanatos si rezistenta in conditii de stres;
– Programul concursului: 19.05.2017, ora 10,00 / proba practica
19.05.2017, ora 12,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 12.05.2017

Persoana de contact: Filip Ecaterina / tel.: 0344-108513

 

03.04.2017 – Anunt invitatie de participare depunere ofertă pentru: „Servicii asigurare a bunurilor”

 1. 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: „Servicii asigurare a bunurilor”
 2. Obiectivul general este: Servicii de asigurare a bunurilor
 3. 3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
 4. 4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
 5. 5. Tip contract: Servicii.
 6. Cod CPV: 66515200-5-Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)
 7. 7. Valoarea estimată totală: între 000,00și 14.000,00 lei exclusiv TVA
 8. 8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
 9. 9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:

– Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;

– Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;

– Certificat constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită de depunere a ofertelor;

– Informaţii generale – formular ataşat.

Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

Mai mult…

10.03.2017 – Anunț închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

-Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează:

PARTER: în suprafață de 98 mp;

ETAJ: în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space). Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.

DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004;

Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile. Licitația va avea loc în data de 05.04.2017, ora 10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A. Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

Mai mult…

Anunț licitație Corp C2

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

– Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează:

ETAJ:

 • C2-E1 – in suprafață de 22,32 mp;
 • C2-E2 – in suprafață de 21,15 mp;
 • C2-E3 – in suprafață de 29,90 mp;
 • C2-E4 – in suprafață de 49,67 mp;
 • C2-E5 – in suprafață de 36,44 mp;
 • C2-E6 – in suprafață de 23,13 mp;
 • C2-E7 – in suprafață de 51,86 mp.

DESTINAȚIE:

 • Comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004;

Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016;

Licitația va avea loc în data de 08.02.2017, ora 10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A. Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina.

Informații suplimentare la telefon: 0344/108513 și la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina.

Mai mult…

02.02.2017 – Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de Ingrijitor

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CÂMPINA ANUNŢĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SĂU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA URMATORULUI POST  CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT:

INGRIJITOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioada determinata – 3 luni; post destinat pentru barbati)

Condiţii necesare:
– Minim studii generale
– Clinic sanatos si rezistenta in conditii de stres
– Programul concursului: 20.02.2017, ora 10,00 / proba practica
20.02.2017, ora 12,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pană în data de 15.02.2017.
Persoana de contact: Filip Ecaterina
Telefon: 0344-108513

Anunț licitație căsuțe

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

 • Închirierea provizorie a 5 (cinci) amplasamente (căsuțe).

Prețul de pornire pentru căsuțe este de 9,67 lei/căsuța/zi cu TVA.

Licitația va avea loc in data de 08.02.2017, ora 11:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A.

Informații suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina

 

16.01.2017 – Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de Ingrijitor

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CÂMPINA ANUNŢĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SĂU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA URMATORULUI POST  CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT:

INGRIJITOR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioada determinata – 3 luni; post destinat pentru barbati)

Condiţii necesare:
– Minim studii generale
– Clinic sanatos si rezistenta in conditii de stres
– Programul concursului: 31.01.2017, ora 10,00 / proba practica
31.01.2017, ora 12,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pană în data de 23.01.2017.
Persoana de contact: Filip Ecaterina
Telefon: 0344-108513

Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de Casier Metrologie

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CÂMPINA ANUNŢĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SĂU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA URMATORULUI POST  CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT:

CASIER  METROLOGIE (perioada determinata – 3 luni)

Condiţii necesare:
– Studii medii absolvite cu diplomă de   bacalaureat;
– Capacitate de lucru deplină, dovedită prin aviz psihologic;
– Apt din punct de vedere medical, dovedit prin adeverinţă de la medicul   de familie;
– Sa nu aibă antecedente penale (cazier);
– Minime cunoştinţe operarare PC .
– Programul concursului: 21.12.2016, ora 13,00 / proba scrisă
23.12.2016, ora 10,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pană în data de 13.12.2016.
Persoana de contact: Filip Ecaterina
Telefon: 0344-108513

DIRECTOR,
Nistor Marian – Tudor

Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de Consilier Juridic 2016

Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea unui concurs la sediul său din strada Republicii, nr. 16A, pentru ocuparea următorului post contractual vacant:

 1. CONSILIER JURIDIC (perioadă nedeterminată)
  Condiții necesare:
 • Studii universitare superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
 • Vechime in specialitatea studiilor – minim 6 luni;
 • Capacitate de lucru deplină, dovedită prin aviz psihologic;
 • Apt din punct de vedere medical, dovedit prin adeverinţă de la medicul de familie;
 • Sa nu aibă antecedente penale (cazier);
 • Cunoştinţe operarare PC (nivel mediu).
 • Programul concursului: 15.12.2016, ora 10:00 – proba scrisă; 19.10.2016, ora 10:00 – interviu

Dosarele se depun la sediul instituției din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, până în data de 08.12.2016.

Persoana de contact: Filip Ecaterina – 0344-108513

Anunt licitatie Corp C2 – Decembrie 2016

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIETEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CAMPINA anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru:

– Inchiriere spatii comerciale din Complexul CORP C2 al Pietei Centrale, dupa cum urmeaza:

PARTER:

– C2-P2- in suprafata de 56,47 mp;

– C2-P4- in suprafata de 29,49 mp.

 ETAJ:

– C2-E1- in suprafata de 22,32 mp;

– C2-E2 – in suprafata de 21,15 mp;

– C2-E3 – in suprafata de 29,90 mp;

– C2-E4 – in suprafata de 49,67 mp;

– C2-E5 – in suprafata de 36,44 mp;

–  C2-E6 – in suprafata de 23,13 mp;

–  C2-E7 – in suprafata de 51,86 mp.

DESTINATIE: comercializare produse textile, incaltaminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestari servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004;

Pretul de pornire al licitatiei este de 2,6 lei/mp/zi (fara TVA) aprobat prin HCL Campina nr. 64/26.05.2016;

Licitatia va avea loc in data de 21.12.2016, ora 10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Campina, Str. Republicii nr. 16A.

Regulamentul de organizare al licitatiei va putea fi achizitionat de la sediul S.P.A.E.P.C.A Campina.

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A. Campina.

 

Invitatie de participare depunere oferta pentru lucrari: “Acces la sistemul de distributie gaze naturale Corp C2 Piata Campina”

 

Invitatie de participare depunere oferta pentru lucrari: “Racord la reteaua urbana de canalizare pluviala – Corp C2 Piata Campina”

04.10.2016 – Licitatie publica pentru inchirierea de amplasamente pentru comercializare in cadrul Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru inchiriere spatii comerciale din Complexul CORP C2 al Pietei Centrale, dupa cum urmeaza:

Parter

 • C2-P2- in suprafata de 56,47 mp;
 • C2-P3- in suprafata de 13,08 mp;
 • C2-P4- in suprafata de 29,49 mp.

Etaj

 • C2-E1- in suprafata de 22,32 mp;
 • C2-E2 – in suprafata de 21,15 mp;
 • C2-E3 – in suprafata de 29,90 mp;
 • C2-E4 – in suprafata de 49,67 mp;
 • C2-E5 – in suprafata de 36,44 mp;
 • C2-E6 – in suprafata de 23,13 mp;
 • C2-E7 – in suprafata de 51,86 mp.

DESTINATIE: comercializare produse textile, incaltaminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestari servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004.

Pretul de pornire al licitatiei este de 2,6 lei/mp/zi (fara TVA) aprobat prin HCL Campina nr. 64/26.05.2016;

Licitatia va avea loc in data de 26.10.2016ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Campina, Str. Republicii nr. 16A.

Regulamentul de organizare al licitatiei va putea fi achizitionat de la sediul S.P.A.E.P.C.A Campina.

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A. Campina.

 

Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea unui concurs la sediul său din strada Republicii, nr. 16a, pentru ocuparea următorului post contractual vacant:

 1. CONSILIER JURIDIC (perioadă nedeterminata)
  Condiții necesare:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • Vechime in specialitatea studiilor – minim 1 an;
 • Capacitate de lucru deplina, dovedita prin aviz psihologic;
 • Apt din punct de vedere medical, dovedit prin adeverinta de la medicul de familie;
 • Sa nu aiba antecedente penale (cazier);
 • Cunostinte operarare PC (nivel mediu);
 • Programul concursului: 09.11.2016, ora 10:00 – proba scrisă; 11.11.2016, ora 10:00 – interviu

Dosarele se depun la sediul instituției din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul juridic, până în data de 01.11.2016.

14.07.2016 – Licitatie publica pentru inchirierea de amplasamente pentru comercializare in cadrul Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru inchirierea a 3 (trei) spatii comerciale din Complexul CORP C2 al Pietei Centrale, dupa cum urmeaza:

 • C2-P1 – farmacie si servicii medicale;
 • C2-P2 – comercializare produse textile, incaltaminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestari servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004;
 • C2-E1 – comercializare produse textile, incaltaminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestari servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004;

Pretul de pornire al licitatiei este de 2,6 lei/mp/zi (fara TVA) aprobat prin HCL Campina nr. 64/26.05.2016.

Licitatia va avea loc in data de 18.07.2016 ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A, str. Republicii, nr.16 A.

Regulamentul de organizare al licitatiei va putea fi achizitionat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Campina

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A.

 

17.12.2015 – Licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea de amplasamente pentru comercializare

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru:

 • inchirierea a 4 (patru)amplasamentepentru comercializare legume-zarzavat;
 • inchirierea a 3 (trei) amplasamentepentru comercializare legume-fructe;
 • inchirierea unui amplasament de 1 mp, cu destinatie dozator apa.

Se liciteaza numai spatiul destinat comertului.

Pretul de pornire al licitatiei este de 6,6 lei/mp/zi (fara TVA)

 • Inchirierea provizorie a 5 (cinci) amplasamente (casute). Pretul de pornire pentru casute este de 10lei/casuta/zi cu TVA.

Licitatia va avea loc in data de 20.01.2016, ora 10, la sediul S.P.A.E.P.C.A din Campina, strada Republicii nr. 16A.

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A.

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat in cadrul departamentului administrativ

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina organizeaza concurs la sediul sau din Municipiul Campina, str. Republicii, nr. 16a, pentru ocuparea urmatorului pot contractual vacant:

1) Muncitor calificat in cadrul compartimentului administrativ (perioada nedeterminata)

Conditii necesare:

 • Studii medii, cu diploma de bacalaureat, in unul din domeniile: instalatii / mecanic/ electric;
 • Vechime in specialitatea studiilor: minim 3 ani.

Programul concursului:

 • proba scrisa: 10 iulie 2014, ora 11.00
 • proba orala: 11 iulie 2014, ora 11.00

Dosarele se depun pana la 04.12.2015, la sediul institutiei din str. Republicii, nr.16a, Campina, compartimentul resurse umane.

16.11.2015 – Licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea de amplasamente pentru comercializare

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru:

 • inchirierea a 3 (trei)amplasamente pentru comercializare legume-zarzavat;
 • inchirierea a 3 (trei) amplasamentepentru comercializare legume-fructe;
 • inchirierea unui amplasament de 1 mp, cu destinatie dozator apa.

Se liciteaza numai spatiul destinat comertului.

Pretul de pornire al licitatiei este de 6,6 lei/mp/zi (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 10.12.2015, ora 10, la sediul S.P.A.E.P.C.A din Campina, strada Republicii nr. 16A.

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A.

Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de Ingrijitor

Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea unui concurs la sediul său din strada Republicii, nr. 16a, pentru ocuparea următorului post contractual vacant:

 1. ÎNGRIJITOR în cadrul compartimentului administrativ (perioadă nedeterminată)
  Condiții necesare:
 • Minim studii generale;
 • Clinic sănătos și rezistență în condiții de stres;
 • Programul concursului: 15.10.2015, ora 13:00 – proba practică; 15.10.2015, ora 15:00 – interviu

Dosarele se depun la sediul instituției din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul juridic, până în data de 08.10.2015.

Persoană de contact: Neagu Doina – Mihaela / tel.: 0344-108513

 

Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de Consilier Administrativ

Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea unui concurs la sediul său din strada Republicii, nr. 16a, pentru ocuparea următorului post contractual vacant:

 1. CONSILIER ADMINISTRATIV ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioadă determinată – până la data de 11.08.2017)
  Condiții necesare:
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • Experiență în administrația publică locală.
 • Programul concursului: 13.10.2015, ora 10:00 – proba scrisă; 15.10.2015, ora 10:00 – interviu

Dosarele se depun la sediul instituției din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul juridic, până în data de 30.09.2015.

02.06.2015 – Licitatie publica pentru inchirierea de amplasamente pentru comercializare in cadrul Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru:

 • inchirierea a 7 (sapte)amplasamente pentru comercializare legume-zarzavat;
 • inchirierea a 3 (trei) amplasamentepentru comercializare legume-fructe;
 • inchirierea a 2 (doua) amplasamentepentru comercializare flori;

Se liciteaza numai spatiul destinat comertului.

Pretul de pornire al licitatiei este de 6,6 lei/mp/zi (fara TVA).

Licitatia va avea loc in data de 25.06.2015 ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A, str. Republicii, nr.16 A.

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A.

09.01.2015 – Licitatie publica pentru inchirierea de amplasamente pentru comercializare in cadrul Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru:

 • inchirierea a 8 (opt)amplasamente pentru comercializare legume-zarzavat;
 • inchirierea a 3 (trei) amplasamentepentru comercializare legume-fructe;
 • inchirierea a 2 (doua) amplasamentepentru comercializare flori;

Se liciteaza numai spatiul destinat comertului.

Pretul de pornire al licitatiei este de 6,6 lei/mp/zi (fara TVA)

 • Închirierea provizorie a 5 (cinci) amplasamente (casute);

Licitatia va avea loc in data de 04.02.2015 ora 12:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A, str. Republicii, nr.16 A.

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A.

Anunt organizare concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea unui concurs, la sediul său din strada Republicii, nr. 16A, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

1) CONSILIER ECONOMIC/RESURSE UMANE în cadrul compartimentului contabilitate – resurse umane

Condiții necesare:

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul economic cu diplomă de licență + certificat de absolvire în domeniul resurselor umane;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani;
 • Programul concursului:
  • 05.2015, ora 10,00 / proba scrisă
  • 05.2015, ora 10,00 / interviu

2) MUNCITOR CALIFICAT în cadrul compartimentului administrativ

Condiții necesare:

 • Studii medii, cu diplomă de bacalaureat, în unul din domeniile: instalații / mecanic / electric
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani;
 • Programul concursului:
  • 05.2015, ora 14,00 / proba scrisă
  • 05.2015, ora 14,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul instituției din Str. Republicii, nr. 16A, Oficiul Juridic, până în data de 27.04.2015.
Persoană de contact: Neagu Doina – Mihaela / tel.: 0344-108513

29.04.2014 – Licitatie publica pentru inchirierea de amplasamente pentru comercializare in cadrul Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru:

 • inchirierea a 5(cinci)amplasamente pentru comercializare legume-zarzavat;
 • inchirierea a 8(opt) amplasamentepentru comercializare legume-fructe;
 • inchirierea a 7(sapte) amplasamentepentru comercializare flori;
 • inchirierea unui amplasament angro.

Se liciteaza numai spatiul destinat comertului.

Pretul de pornire al licitatiei este de 6,6 lei/mp/zi (fara TVA)

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A

 

28.03.2014 – Licitatie publica pentru inchirierea de amplasamente pentru comercializare in cadrul Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina anunta organizarea urmatoarei licitatii publice deschise cu strigare pentru:

 • inchirierea a 6(sase)amplasamente pentru comercializare legume-zarzavat;
 • inchirierea a 3(trei) amplasamentepentru comercializare legume-fructe;
 • inchirierea a 3(sapte) amplasamentepentru comercializare flori;

Se liciteaza numai spatiul destinat comertului.

Pretul de pornire al licitatiei este de 6,6 lei/mp/zi (fara TVA)

Informatii suplimentare la telefon: 0344/108513 si la sediul S.P.A.E.P.C.A.

 

LINKURI UTILE

PROGRAM

Luni-Vineri  06:00 – 21:00

Sâmbătă  06:00 – 20:00

Duminică  07:00 – 19:00