Piața Centrală Câmpina

Nr. 1234/10.08.2022   

 

 

ANUNȚ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE

depunere ofertă pentru: „ Echipament de climatizare – Chiller, cu montaj inclus și demontare chiller vechi din Corp C2 al S.P.A.E.P.C.A. Câmpina”

 

 

 1. 1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, având sediul în Mun. Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, județ Prahova, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, în calitate de autoritate contractantă intenționează, în temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, să realizeze achiziția directă a unui echipament de climatizare – Chiller, cu montaj inclus și demontare chiller vechi, precum și operațiuni accesorii asociate în vederea achiziției, instalării și punerii în funcțiune, urmând a se încheia un contract de achiziție publică în acest sens.
 2. Obiectivul general este: Achiziția unui echipament de climatizare – Chiller, cu montaj inclus și demontare chiller vechi din Corp C2 al S.P.A.E.P.C.A. Câmpina, conform cerințelor din caietul de sarcini
 3. Sursa de finanţare: Venituri proprii și subvenții
 4. 4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
 5. 5. Tip contract: Furnizare
 6. Cod CPV: 42512300-1 Unități de climatizare (Rev.2)
 7. 7. Valoarea estimată totală: 84.600,00 lei, exclusiv TVA
 8. 8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

9.Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:

 • Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită de depunere a ofertelor;
 • Informaţii generale.

          Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

 1. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
 2. Modul de prezentare a propunerii financiare:

          Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
 2. Termen de livrare și montaj: 15 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție, după atribuirea achiziției.

Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.

Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 17.08.2022, ora 15°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.

Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic SEAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513 sau pe email piataagro@piatacampina.ro. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

 

 

 

 

 

 

 

                    Director,                                                       Contabil Șef,

             Nistor Marian Tudor                                               Vlad Angela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nume și prenume Funcția Semnătura Data
Întocmit Honciu Gabriela Consilier Achiziții Publice   10.08.2022

 

 

 

LINKURI UTILE
PROGRAM
Luni-Vineri  06:00 – 21:00

Sâmbătă  06:00 – 20:00

Duminică  07:00 – 19:00