Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

03.04.2017 - Anunt invitatie de participare depunere ofertă pentru: „Servicii asigurare a bunurilor”

1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: „Servicii asigurare a bunurilor”

2. Obiectivul general este: Servicii de asigurare a bunurilor

3. Sursa de finanţare: Buget propriu.

4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.

5. Tip contract: Servicii.

6. Cod CPV: 66515200-5-Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)

7. Valoarea estimată totală: între 9.000,00 și 14.000,00 lei exclusiv TVA

8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut

9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:

- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;

- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 din Legea nr. 98/2016 – formular ataşat;

- Certificat constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită de depunere a ofertelor;

- Informaţii generale – formular ataşat.

Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

Mai mult...

10.03.2017 - Anunț închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

-Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează:

PARTER: în suprafață de 98 mp;

ETAJ: în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space). Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.

DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004;

Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile. Licitația va avea loc în data de 05.04.2017, ora 10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A. Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

Mai mult...

Program

Luni - Vineri: 06:00 - 21:00

Sambata: 06:00 - 20:00

Duminica: 07:00 - 19:00