Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

14.02.2018 - INVITAŢIE DE PARTICIPARE depunere ofertă pentru: „Servicii de revizie și mentenanță pentru Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video aferente imobilelor: Corp C1 și Corp C2 ale S.P.A

1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: „Servicii de revizie și mentenanță pentru Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video aferente imobilelor: Corp C1 și Corp C2 ale S.P.A.E.P.C.A. Câmpina"
2. Obiectivul general este: Servicii pentru asigurarea reviziei și mentenanței la Instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) și Sistemele de supraveghere video, locațiile fiind cele indicate în Caietul de Sarcini la punctul 4
3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
5. Tip contract: Servicii.
6. Cod CPV: 50610000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2)
7. Valoarea estimată totală: 6.000,00 lei, exclusiv TVA
8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
•    Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
•    Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
•    Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
•    Licența de funcționare în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor - REPUBLICATĂ, în copie "conform cu originalul" și valabilă la depunerea ofertelor;
•    Autorizație IGSU pentru instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu - în termen de valabilitate și eliberate conform reglementărilor legale aplicabile, pentru executarea serviciilor, în copie "conform cu originalul";
•    Certificate de competență profesională pentru personalul desemnat, aflate în termen de valabilitate, în copie "conform cu originalul";
•    Experiența similară: Ofertantul îndeplinește cerința de experiență similară dacă face dovada că a prestat și dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani (calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor), servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri. Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului.
•    Informaţii generale.
    Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
11. Modul de prezentare a propunerii financiare:
- Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA/lună și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.
- Valoarea totală a contractului va rezulta prin înmulțirea tarifului lunar pentru toate sistemele, cu 10 luni. Se va complete valoarea în Formularul de ofertă.
Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată perioada de derulare.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
13. Termen de prestare: 10 luni de la data semnării contractului.
Înainte de elaborarea ofertei este obligatorie vizita ofertantului la locațiile S.P.A.E.P.C.A. Câmpina unde sunt instalate echipamentele. Atunci se va putea obține documentația de atribuire (caiet de sarcini, formulare, model de contract) de la sediul autorității contractante, în urma unei solicitări scrise.
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 25.02.2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Mai mult...

01.02.2019 - Anunț închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1  ale Pieței Centrale, după cum urmează:


1.  PARTER CORP C2: în suprafață de 137,79 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
ETAJ CORP C2: în suprafață de 304,62 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 304,62 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 1,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Prioritate pentru închirierea spațiilor din Corp C2 o au dosarele cu solicitarea pentru întreaga suprafață.

2.  CORP C1 după cum urmează:
- Închirierea a 2 (două) amplasamente pentru comercializare legume -zarzavat și legume -  fructe;
- amplasament sector legume – zarzavat în suprafață de 2 mp (7A/8A);
- amplasament sector legume – fructe în suprafață de 3 mp (15B/16B/17B).
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

PASUL DE LICITAȚIE: Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 21.02.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 18.02.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR ,
   Marian Tudor Nistor

Program

Luni - Vineri: 06:00 - 21:00

Sambata: 06:00 - 20:00

Duminica: 07:00 - 19:00