Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

22.02.2019 - Anunț - Închiriere spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

Închiriere  spații comerciale din Complexul CORP C2 al Pieței Centrale, după cum urmează:
PARTER CORP C2: în suprafață de 137,79 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.
ETAJ CORP C2: în suprafață de 304,62 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 304,62 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 1,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Prioritate pentru închirierea spațiilor din Corp C2 o au dosarele cu solicitarea pentru întreaga suprafață .

PASUL DE LICITAȚIE: Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi și multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.
Licitația va avea loc în data de 06.03.2019, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 04.03.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției.
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

20.02.2018 - Invitație de participare depunere ofertă pentru: „ Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimen

1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de prestări servicii, având ca obiect: „Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimentare Centrale Câmpina cu panouri nestructurale din materiale demontabile"
2. Obiectivul general este: Achiziția și montajul de panouri compartimentare vitrate de înălțime maximă 2.20 m, din profile extrudate aluminiu + geam de siguranță pentru lucrarea: „Remobilare Corp C1 al Pieței Agroalimentare Centrale Câmpina cu panouri nestructurale din materiale demontabile", conform cerințelor din caietul de sarcini
3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
5. Tip contract: Servicii.
6. Cod CPV: 45421100-5 Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe (Rev.2)
7. Valoarea estimată totală: 36.500,00 lei, exclusiv TVA
8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016;
• Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016;
• Certificat constatator eliberat de ONRC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului – în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
• Informaţii generale.
Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
10. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va respecta cerințele caietului de sarcini.
11. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Prețul se va exprima în lei, exclusiv TVA și va include toate operațiunile specificate în Caietul de sarcini.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
13. Termen de prestare: 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție, după atribuirea achiziției.
Înainte de elaborarea ofertei, este obligatorie vizita ofertantului la amplasamentul situat în Mun. Câmpina, str. Republicii, nr. 16 A, pentru efectuarea măsurătorilor exacte la fața locului, fiind direct răspunzător pentru acestea.
Ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.
Oferta va fi transmisă în plic închis, sigilat şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A. Data limită de primire a ofertei este 04.03.2019, ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta. Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic  SICAP în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela – consilier achiziţii publice.

Notă: Caietul de sarcini este atașat anunțului publicitar din SICAP, dar poate fi obținut odată cu formularele (documentele de calificare și planșele de arhitectură A06, A07, A09, A10 și A11), de la SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.

Mai mult...

Program

Luni - Vineri: 06:00 - 21:00

Sambata: 06:00 - 20:00

Duminica: 07:00 - 19:00