29.03.2018 - Anunț - Invitație de participare depunere ofertă pentru: "Servicii asigurare a bunurilor"

1. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, strada Republicii, nr. 16A, cod poştal 105600, telefon / fax 0344-108513, e-mail: piataagro@piatacampina.ro, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului: "Servicii asigurare a bunurilor"
2. Obiectivul general este: Servicii de asigurare a bunurilor
3. Sursa de finanţare: Buget propriu.
4. Procedura de atribuire: Achiziţie directă.
5. Tip contract: Servicii.
6. Cod CPV: 66510000-8 - Servicii de asigurare (Rev.2)
7. Valoarea estimată totală: între 5.000,00 lei și 7.000,00 lei exclusiv TVA
8. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut
9. Condiţii de participare: Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 - formular ataşat*;
- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 din Legea nr. 98/2016 - formular ataşat*;
- Certificat constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de activitate cu obiectul contractului - în original sau copie lizibilă cu menţiunea "conform cu originalul". Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limită  de depunere a ofertelor;
- Informaţii generale - formular ataşat*.
Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare pentru a putea fi declarat admis.
10. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.
Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată perioada de derulare.
11. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 10 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Oferta va fi transmisă în plic închis şi ştampilat  la adresa: Câmpina, strada Republicii nr. 16A.
Data limită de primire a ofertei este 04.04.2018 ora 14°°. La depunere, plicul va fi însoţit de o scrisoare de înaintare cu specificaţia contractului pentru care se depune oferta.
Oferta depusă la o altă adresă, sau după data limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Ofertantul declarat câştigător va posta oferta financiară în catalogul electronic - SEAP - în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea autorităţii contractante în acest sens.


Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0344/108513. Persoană de contact: Honciu Gabriela - consilier achiziţii publice.

*Caietul de sarcini şi formularele pot fi obţinute de la SPAEPCA Câmpina, în urma unei solicitări scrise, ce poate fi depusă la registratura instituției sau trimisă pe adresa de e-mail: piataagro@piatacampina.ro.


              Director,
Nistor Marian Tudor

Contabil Șef,
Vlad Angela